Lower <
All HF
1.8MHz
3.5MHz
7MHz
10MHz
14MHz
18MHz
21MHz
24Mhz
28Mhz
All VHF
50MHz
70MHz
144MHz
432MHz
1.2GHz
2.3GHz
3.4GHz
5.7GHz
10GHz
> Higher
Search the Cluster
View last 50 Spots (all bands, refresh)
View last 1000 Spots (all bands)

 

Last 50 Spots for 160m
DX de
Frequency
DX Call
DXCC
Comments
Dat/UTC
1824.500
??
Heard in NV
26-Jun 12:06
1838.000
??
EN73UREM36 JT65 -11dB
26-Jun 03:50
1838.000
??
EN73URFN10 JT65 -10dB
26-Jun 03:38
1838.000
??
EN73UREM83 jt65 -16dB
26-Jun 03:32
1838.000
??
EN73UREN82 jt65 -05dB
26-Jun 03:09
1838.000
??
EN82NNEN34 jt65 -17dB
26-Jun 02:48
1827.000
??
25-Jun 20:39
1825.000
??
cq cq
25-Jun 20:27
1850.000
??
CQ CQ
25-Jun 20:01
1850.000
??
cq cq cq
25-Jun 19:59
1850.000
??
cq cq cq
25-Jun 19:59
1819.000
??
599
25-Jun 19:25
1819.000
??
rda ku-02
25-Jun 19:23
1850.000
??
cq cq
25-Jun 18:49
1850.000
??
VIA WWW.RO3M.RU
25-Jun 18:48
1850.000
??
DIPLOMA !
25-Jun 18:48
1850.000
??
tnx QSO
25-Jun 18:41
1850.000
??
cq cq cq
25-Jun 18:38
1831.000
??
25-Jun 18:37
1824.000
??
cq cq cq
25-Jun 18:30
1845.000
??
CQ CQ DX 160M
25-Jun 18:23
1832.900
??
CW
25-Jun 18:18
1850.000
??
25-Jun 17:18
1850.000
??
CUP CONFEDER
25-Jun 17:13
1825.000
??
Heard in NC and OH
25-Jun 10:51
1845.000
??
Call you?
25-Jun 10:23
1850.000
??
5/9 in pergamino
25-Jun 10:18
1855.000
??
25-Jun 10:14
1845.000
??
Tnx Qso one more time 73
25-Jun 10:10
1855.000
??
25-Jun 10:08
1855.000
??
25-Jun 10:07
1845.000
??
25-Jun 10:04
1845.000
??
calling cq GM
25-Jun 10:01
1830.500
??
25-Jun 06:36
1840.000
??
Field day
25-Jun 05:33
1840.000
??
25-Jun 05:22
1842.000
??
KOS SSB
25-Jun 05:07
1829.900
??
25-Jun 05:04
1900.000
??
CQ Field Day
25-Jun 04:23
1850.000
??
tks Rich and Jim N1uvk
25-Jun 03:40
1831.000
??
calling cq
25-Jun 03:13
1831.000
??
qsl via f4hri
25-Jun 03:04
1828.000
??
tks qso Don. 73 & gud DX
25-Jun 03:02
1826.000
??
tks qso Alan-Sorry abt ur hvy qrn. 73
25-Jun 03:00
1826.000
??
tks Bruce qrn vy bad this morning
25-Jun 02:57
1830.800
??
Heard in NJ and OH
25-Jun 02:36
1825.000
??
GO 4th ESTATE!! CQ FD
25-Jun 02:17
1856.000
??
CQ KOS
25-Jun 00:50
1825.000
??
Heard in NC
25-Jun 00:37
1840.700
??
25-Jun 00:13

 

Powered by 9H1LO DX Engine