Datenschutzerklärung   Impressum
Lower <
All HF
1.8MHz
3.5MHz
7MHz
10MHz
14MHz
18MHz
21MHz
24Mhz
28Mhz
All VHF
50MHz
70MHz
144MHz
432MHz
1.2GHz
2.3GHz
3.4GHz
5.7GHz
10GHz
> Higher
Search the Cluster
View last 50 Spots (all bands, refresh)
View last 1000 Spots (all bands)

 

Last 50 Spots for VHF
DX de
Frequency
DX Call
DXCC
Comments
Dat/UTC
50037.000
??
599++
24-Jun 02:57
50038.000
??
s5>FN44 MAINE
24-Jun 02:54
50313.000
??
FT8 -9 CQ
24-Jun 02:47
50145.000
??
FM19DWFM19EW CQ Field Day
24-Jun 02:43
50313.000
??
DN17NRDL68
24-Jun 02:43
50130.000
??
24-Jun 02:41
50313.000
??
FT8 -12 dB 1518 Hz
24-Jun 02:38
50313.000
??
EM12>DN27
24-Jun 02:38
50313.000
??
DM09EN10
24-Jun 02:35
146820.000
??
TKS
24-Jun 02:35
50313.000
??
EM10>DN27
24-Jun 02:35
50313.000
??
DM09EN10
24-Jun 02:34
50313.000
??
FT8 -13 dB 1198 Hz
24-Jun 02:33
50110.000
??
24-Jun 02:29
50105.000
??
cq cw
24-Jun 02:28
50313.000
??
FT8 -10 dB 1218 Hz
24-Jun 02:28
50313.000
??
FT8 -14 dB 1503 Hz
24-Jun 02:28
50313.000
??
DM09DM79
24-Jun 02:27
50313.000
??
FT8 +9 dB 2131 Hz
24-Jun 02:22
50313.000
??
FT8 -5 dB 1628 Hz
24-Jun 02:22
50313.000
??
FT8 -12 dB 2152 Hz
24-Jun 02:19
50099.000
??
cq rtty
24-Jun 02:17
50099.000
??
rtty cq
24-Jun 02:16
50313.000
??
beaming south
24-Jun 02:15
50145.000
??
24-Jun 02:14
50313.000
??
FT8
24-Jun 02:11
50313.000
??
EM13>DN27
24-Jun 02:08
50125.000
??
24-Jun 02:00
50142.000
??
24-Jun 02:00
50125.000
??
cq ssb
24-Jun 02:00
50313.000
??
EM11>DN27
24-Jun 01:56
144300.000
??
73s CQ CQ CQ
24-Jun 01:54
50145.000
??
CQ Field Day
24-Jun 01:52
50313.000
??
FT8 DM79DN17
24-Jun 01:43
50314.800
??
DN17MRDM79 FT8 Sent: -17 Rcvd: -11
24-Jun 01:43
50313.000
??
EM16LREL96
24-Jun 01:42
50313.000
??
FT8 -13 dB 1297 Hz
24-Jun 01:42
50313.000
??
EM16>DN27
24-Jun 01:39
50313.000
??
FT8 +5 dB 1830 Hz
24-Jun 01:38
50313.000
??
CN84EL96DG cats meow mode
24-Jun 01:38
50120.000
??
TNX for 6 bands
24-Jun 01:36
50125.000
??
contest
24-Jun 01:35
50140.000
??
24-Jun 01:33
50313.000
??
DM68>DN27
24-Jun 01:30
50313.000
??
EL96>DN27 YES!
24-Jun 01:25
50313.000
??
FT8
24-Jun 01:23
50313.000
??
EM85EK99 FT8 - new country on new beam. 73
24-Jun 01:23
50313.000
??
24-Jun 01:21
50130.000
??
FM19DWFM19EW Free chicken
24-Jun 01:20
50130.000
??
EM56JBEL96MR 5/9 swl
24-Jun 01:16

 

Powered by 9H1LO DX Engine